Stwowarzyszenie "Klub Wędkujących Internautów"

"Honorowy Kodeks"

Klubu Wędkujących Internautów


ma na celu:

* rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uprawianiu etycznego wędkarstwa. Głównym medium służącym temu celowi jak i kontaktom członków klubu jest sieć internet.

* wytwarzanie atmosfery zaufania, szacunku do wód oraz wszystkich stworzeń w nich żyjących, przyjaźni nad wodą, upowszechniania idei wędkarstwa prawdziwie sportowego, pełnej i szczerej wymiany doświadczeń, zarówno w internecie, jak i nad wodą oraz na Spotkaniach Wędkujących Internautów, przede wszystkim zaś przyczynianie się do ochrony wód, ryb i ludzi nad wodą.

* popieranie prawidłowej, zgodnej z prawami natury i zdrowym rozsądkiem gospodarki wędkarsko-ekologicznej, wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Rozdział I

Prawa i obowiązki członka Klubu Wędkujących Internautów


1. Członek zwyczajny ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, głównie zaś:

a. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. Korzystać z usług serwera Stowarzyszenia według przyznanych uprawnień,
c. Nosić odznaki Stowarzyszenia,
d. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
e. Odwoływać się do władz klubu na zasadach określonych przez statut, oraz odrębne regulaminy tychże władz,
f. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia,
g. Korzystać z łowisk Stowarzyszenia na zasadach określonych przez ich regulaminy.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia, ma obowiązek:

a. Przestrzegać Statutu, postanowień niniejszego Honorowego Kodeksu Klubu Wędkujących Internautów i powszechnie obowiązującego prawa
b. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c. Swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
d. Czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
e. Regularnie opłacać składki członkowskie, z czego jednak w szczególnych przypadkach na prośbę zainteresowanego, kapituła może go zwolnić,
f. Przynajmniej raz w roku uczestniczyć w służących integracji Spotkaniach Wędkujących Internautów, z czego jednak na prośbę zainteresowanego, kapituła może go zwolnić,
g. Aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia, zarówno w Internecie jak i podczas innych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie,
h. Przestrzegać etykiety, netykiety podczas każdej obecności w sieci internet,
i. Dzielić się z innymi członkami Stowarzyszenia swoją wiedzą, doświadczeniami, przemyśleniami i informacjami na temat wędkarstwa, ochrony przyrody oraz użytkowania sieci internet,
j. Umożliwić nawiązanie kontaktu ze stronami internetowymi Stowarzyszenia członkowi, który kontakt taki utracił.

3. Członek zwyczajny występujący na zawodach wędkarskich ma prawo dostosować się do regulaminu zawodów.

Rozdział II

Etyka i ochrona przyrody

1. Członków Klubu obowizują wymiary i okresy ochronne ryb, które znajdują się w Załączniku Nr.1.
2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek w jak najmniejszym stopniu szkodzić naturze dlatego zalecamy:
a. nie przystosowywać dna do połowu poprzez "grabienie", wysypywanie piaskiem lub żwirem oraz nie stosowanie żadnych innych metod zakłócających naturalnie ukształtowane środowisko wodne,
b. nie kopać i nie rozgrzebywać brzegów oraz dna zbiornika w poszukiwaniu żywych przynęt,
c. nie brodzić na odcinku rzeki, co do którego jest przesłanie lub pewność odbytego tarła,
d. zachowanie umiaru w ilości podawanej zanęty,
e. korzystanie z haków bezzadziorowych,
f. używać peana do wychaczania ryb,
g. w miejscach, w których spodziewać można się szczupaka, stosowanie przyponu
zapobiegającego przegryzieniu żyłki,
h. używać podbieraka do lądowania wymagających tego ryb,
i. nie używać osęki, poza przypadkami zagrożenia zdrowia lub życia wędkującego,
j. nie przetrzymywać żywych ryb na agrafkach oraz w siatkach, które określone przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW §3 pkt. 3.5 są krótsze niż jeden metr, licząc od pierwszego do ostatniego pierścienia.
k. Wypuszczać złowione "ikrzaki" gatunków nie objętych okresem ochronnym, w czasie gdy warunki fenologiczne wskazują na okres tarła.

3. Spinningista, muszkarz lub łowiący inną metodą, lecz zmieniający często stanowisko, ma obowiązek natychmiastowego uśmiercenia ryb przeznaczonych do zabrania.
4. Wędkarz jest zobowiązany do bezzwłocznego wypuszczenia ryby, co do której ma pewność, że jej zabrać nie zamierza.
5. Jeżeli wędkarz zamierza rybę przeznaczoną do wypuszczenia zmierzyć, zważyć lub sfotografować, powinien robić to z troską o jej przeżycie. Klub zaleca jednak rezygnację z każdej czynności, która rybie przeznaczonej do wypuszczenia przynosi niepotrzebne cierpienia.

Ponadto każdy członek klubu powinien:

1. Pogłębiać znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zawartych w ustawach i rozporządzeniach odpowiednich władz

2. Być w posiadaniu numerów telefonów do odpowiednich dla swoich łowisk, komend Państwowej Straży Rybackiej.

3. Niezwłocznie informować odpowiednie placówki Policji bądź Państwowej Straży Rybackiej o zaobserwowanych nad wodą aktach kusownictwa, wandalizmu oraz przypadkach skażeń wody lub terenu.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

1. Naruszenie niniejszego Honorowego Kodeksu Klubu Wędkujących Internautów pociąga za sobą konsekwencje wynikające ze Statutu Klubu Wędkujących Internautów.

2. Zagadnienia nie wymienione w niniejszym Regulaminie regulują przepisy i akty prawne wymienione w Załączniku Nr 2.

3. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Honorowego Kodeksu Klubu Wędkujących Internautów.

4. Honorowy Kodeks Klubu Wędkujcych Internautów wchodzi w życie na mocy uchwały Nr 3/2002 Kapituły z dnia 21.09.2002 r.

Załączniki

Załącznik Nr.1

1. Członków Klubu obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

* - oznaczono ryby, wobec których obowiązują surowsze kryteria niż w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego

- boleń do 50 cm *
- brzanka do 20 cm
- brzana do 40 cm
- brzana karpacka do 20 cm
- certa do 30 cm
- głowacica do 70 cm
- jaź do 30 cm *
- jelec do 15 cm
- karp do 30 cm - wymiar nie dotyczy rzek
- kleń do 30 cm *
- lin do 30 cm *
- lipień do 30 cm
- łosoś do 50 cm *
- pstrąg potokowy:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach do 30 cm *
b/ w pozostałych wodach do 35 cm *

- rozpiór do 25 cm
- sandacz do 50 cm *
- sapa do 25 cm
- sieja do 40 cm *
- sielawa do 18 cm
- sum do 100 cm *
- szczupak do 55 cm *
- świnka do 25 cm
- troć do 40 cm *
- troć jeziorowa do 50 cm
- węgorz do 50 cm *
- wzdręga do 15 cm
- płoć do 15 cm *
- okoń do 20 cm *

2. Klub ustala następujące okresy ochronne ryb:

* oznaczono ryby, wobec których obowiązują surowsze kryteria niż w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego:

- boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia
- brzana od 1 stycznia do 30 czerwca
- brzana karpacka od 1 stycznia do 15 lipca
- certa:
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada
b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca

- głowacica od 1 marca do 31 maja
- lipień od 1 marca do 31 maja
- łosoś:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele.
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele.
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia

- miętus:
a/ z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego.

- pstrąg potokowy:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia
b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia

- peluga od 15 października do 31 grudnia *
- sieja od 15 października do 31 grudnia
- sielawa od 15 października do 31 grudnia *
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja
- sapa od 1 kwietnia do 31 maja
- sum:
a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja
b/ w pozostałych wodach - od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
- troć:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele
c/ pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia

- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia


Załącznik Nr.2

Dokumenty i akty prawne:

1. Statut Stowarzyszenia Klubu Wędkujących Internautów

2. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z dn. 29.03.2002r.

3. Ustawa z dn. 18.07.2001r. Prawo Wodne.

4. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo o ochronie środowiska.

5. Ustawa z dn. 18.04.1985r. o rybactwie śródlądowym (z późniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dn. 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (z późniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dn. 28.09.1990r. o lasach (z późniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dn. 16.10.1991r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dn. 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (z późniejszymi zmianami).

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26.09.2001r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

11. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn.06.04.1995r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12.11.2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.


Parse error: syntax error, unexpected '}', expecting end of file in /home/services/httpd/html/fishing-klub/host.php on line 68